VITAMINS

VITAMINSINCIFUNCTIONS
Mixed Tocopherol 50% ---antioxidant
Mixed Tocopherol 70% ---antioxidant
Mixed Tocopherol 90% ---antioxidant
TocopherolTOCOPHEROLantioxidant, masking, skin conditioning
Tocopherol Acetate TOCOPHEROL ACETATEantioxidant, masking, skin conditioning